Regulamin aplikacji fakturka


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji fakturka.
2. Właścicielem aplikacji jest LEA24 Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Chrobrego 95 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594438, (zwana dalej jako „właściciel aplikacji”).


§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z aplikacji fakturka

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z aplikacji fakturka to: komputer z procesorem min. 800 MHz, 256MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 1024x768 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 9), Google Chrome (wersja >= 31), Mozilla Firefox (wersja >=  24), Opera (wersja >= 17), Safari (wersja >= 7)), Edge (wersja >= 14)) z włączoną obsługą JavaScript, a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych, lub aplikacja mobilna fakturka obsługiwana za pomocą urządzenia przenośnego z systemem Android.


§ 3 Korzystanie z aplikacji

1. Korzystanie z aplikacji możliwe jest po zarejestrowaniu na stronie www.fakturka.com. Korzystanie z aplikacji tylko do odczytu danych jest darmowe.
2. Korzystanie z aplikacji jest darmowe przez 30 dni od chwili zarejestrowania użytkownika. Po upływie 30 dni możliwe jest korzystanie z aplikacji po uiszczeniu opłaty abonamentowej.


§ 4 Prawa autorskie

1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie www.fakturka.com należą do właściciela aplikacji.
2. Wykorzystanie aplikacji, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej www.fakturka.com, bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami www.fakturka.com, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.


§ 5 Ochrona danych osobowych

1. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.
2. Jeśli klient wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez właściciela witryny internetowej www.fakturka.com.
3. Jeśli klient wyrazi zgodę, administrator danych osobowych, którym jest właściciel witryny internetowej www.fakturka.com, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi trzeciemu na warunkach i zasadach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych.
4. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
a) Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
b) Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
c) Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).


§ 6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2019r.
2. Właściciel witryny internetowej ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827).