Polityka Prywatności danych przetwarzanych w ramach aplikacji fakturka

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkowników za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji fakturka, przez LEA24 Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.


§ 1 Definicje

1. Aplikacja – program, dostępny za pośrednictwem sieci Internet, za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników. W skład programu wchodzi między innymi baza danych, narzędzia programowe zainstalowane na serwerach, wersja programu na urządzenia mobilne (Aplikacja Mobilna) oraz strona internetowa, umożliwiająca korzystanie z funkcjonalności programu.
2. Aplikacja Mobilna – wersja Aplikacji oferowana jako program, który może być zainstalowany na Urządzeniu Mobilnym z systemem Android, umożliwiająca wystawianie faktur.
3. Usługodawca – oznacza LEA24 Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul Chrobrego 95, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594438, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 zł.
4. Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
5. Urządzenie - urządzenie Użytkownika podłączone do sieci Internet, za pomocą którego korzysta on z Aplikacji.
6. Urządzenie Mobilne - urządzenie elektroniczne typu telefon komórkowy, smartphone lub tablet z zainstalowanym systemem operacyjnym Android, które umożliwia Użytkownikowi mobilnemu dostęp do Aplikacji Mobilnej.
7. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji.
8. Użytkownik Mobilny - osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym.


§ 2 Dane osobowe

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji, Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika jako administrator danych. Dzielą się one na:
a. dane przetwarzane w ramach plików cookies lub podobnie działających algorytmów, takie jak dane o urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, o adresie IP, o wykorzystywanej przeglądarce internetowej, o wprowadzanych w formularzach znajdujących się w ramach Aplikacji informacjach dotyczących Użytkownika czy też o wersji systemu operacyjnego Użytkownika,
b. dane, które Użytkownik wprowadza w ramach Aplikacji w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, obejmujących założenie konta w ramach Aplikacji Mobilnej. Dane te obejmują w szczególności dane identyfikacyjne Użytkownika (imię, nazwisko), dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, nr telefonu), informacje o fakturach wystawionych przez Użytkownika.


§ 3 Podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe, o których mowa powyżej przetwarzane są w celu:
a. zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b. bieżącej komunikacji Usługodawcy z Użytkownikiem Mobilnym w sprawach związanych ze świadczonymi przez Usługodawcę usługami drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu oraz w związku z realizacją Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną - prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
c. rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez Użytkowników dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią; prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność rozpatrywania reklamacji,
d. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią; prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
e. realizacji obowiązków nałożonych na administratora na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie przepisów podatkowych – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
2. Dane osobowe przetwarzane w ramach plików cookies mogą być ponadto przetwarzane w celu monitorowania sposobu korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na potrzeby kontroli ilości wejść na stronę, analizy ruchu na stronie i w ramach Aplikacji Mobilnej, ewentualnego przeciwdziałania działaniom Użytkowników Mobilnych niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią; prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest prowadzenie statystyk dotyczących działania Aplikacji, przeciwdziałanie oszustwom i naruszeniom regulaminu lub przepisów prawa.
3. Za dobrowolnie wyrażoną przez Użytkownika Mobilnego zgodą jego dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą wysyłki wiadomości elektronicznych na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. W tym zakresie dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na podstawie jego zgody – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.


§ 4 Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Usługodawcę przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług elektronicznych, zawartej pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem. W zakresie, w jakim dane dotyczą świadczonej usługi na rzecz Użytkownika, będą one również przetwarzane przez okres 3 lat po wykonaniu usługi. Dane dotyczące rozliczeń finansowych i faktur VAT przetwarzane są przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym świadczona była usługa, zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.


§ 5 Odbiorcy danych

Odbiorcą danych osobowych Użytkownika są podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia, tj. podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy usługi hostingowe, wsparcie z zakresu IT lub usługi analizy ruchu na stronie internetowej lub w ramach Aplikacji.


§ 6 Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Użytkownik ma prawo do:
a. żądania od Usługodawcy potwierdzenia, że jego dane osobowe są przetwarzane oraz dostępu do nich,
b. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. cofnięcia wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem zgody,
f. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika – w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
g. żądania przeniesienia danych, które go dotyczą,
h. wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie jego danych osobowych do organu nadzorczego.
2. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane w celu profilowania, w tym zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


§ 7 Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

1. Pliki Cookies lub podobnie działające algorytmy oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony internetowej Aplikacji lub Aplikacji Mobilnej.
2. Stosowane przez Usługodawcę Cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń mobilnych wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować stronę internetową Usługodawcy lub Aplikację Mobilną indywidualnie na potrzeby każdego Użytkownika Mobilnego. Usługodawca wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę z Aplikacji może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies, w ustawieniach przeglądarki internetowej w ramach Urządzenia bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu Mobilnym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
5. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami Cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.